Co musimy wiedzieć o polu elektrycznym i magnetycznym?

Pole elektryczne i magnetyczne towarzyszyły człowiekowi od zawsze. Wszyscy żyjemy w polu elektromagnetycznym Ziemi. Innym naturalnym źródłem tego pola są wyładowania atmosferyczne. Każdy organizm żywy także tworzy określone pole. Wraz z postępem techniki w naszym otoczeniu pojawiły się inne źródła pola elektromagnetycznego. Są to przede wszystkim sprzęty domowe: telewizor, komputer, odkurzacz, lodówka czy telefon komórkowy.

Także linie najwyższych napięć są źródłem pola elektromagnetycznego. Żyjemy w ich otoczeniu od kilkudziesięciu lat. Każda inwestycja elektroenergetyczna podlega rygorystycznym normom określającym dopuszczalne wartości pola elektrycznego i magnetycznego. Polskie normy są znacznie bardziej surowe niz standardy wymagane przez Unię Europejską.

Normy

W przypadku norm bezpieczeństwa oddziaływania pola elektrycznego i magnetycznego dla miejsc zamieszkanych są jednymi z najbardziej restrykcyjnych na świecie:

tabela normy

Według obowiązującego w Polsce rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów dopuszczalne w środowisku wartości poszczególnych składowych pola elektromagnetycznego wynoszą:

Pole elektryczne

1 kV/m – dopuszczalna wartość natężenia na obszarach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową. Jest to wartość całkowicie bezpieczna dla zdrowia i nie może zostać przekroczona poza pasem technologicznym linii najwyższych napięć (dla porównania monitor komputerowy wytwarza natężenie 0,5-4 kV/m).

10 kV/m – dopuszczalna wartość natężenia w miejscach dostępnych dla ludzi. Oznacza to, że nawet stałe przebywanie w miejscach, w których natężenie pola elektrycznego nie przekracza 1 kV/m, jest całkowicie bezpieczne dla zdrowia. Natomiast w miejscach dostępnych dla ludzi, lecz nieprzeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, wartość pola elektrycznego nie może przekroczyć 10 kV/m. Warto zwrócić uwagę, że w wielu krajach Europy jest to wartość wymagana dla lokalizacji domów.

Pole magnetyczne

60 A/m – dopuszczalna wartość natężenia w miejscach dostępnych dla ludzi. Nie może zostać przekroczona poza pasem technologicznym linii najwyższych napięć (w przypadku tej linii pas technologiczny będzie miał szerokość 70 m, po 35 m od osi linii w obie strony).

Obowiązująca norma została ustalona w oparciu o zasadę, że działające na człowieka pole magnetyczne nie może powodować powstawania w organizmie prądów większych niż naturalnie płynące w jego ciele.

natpolel

natpolmag

Jak widać na powyższych wykresach, wartości pola elektromagnetycznego emitowanego przez linie przesyłowe są swym poziomem zbliżone do poziomów pól otaczających nas w życiu codziennym urządzeń, które znajdują się w zakładach pracy czy gospodarstwach domowych, np. suszarka do włosów czy odkurzacz, emitują porównywalne natężenie pola elektromagnetycznego jak linia 400 kV.

Zgodnie z obecnym stanem wiedzy uznaje się, że nawet długotrwałe przebywanie w obszarze oddziaływania pól elektrycznego i magnetycznego o wartościach wyższych, niż podane w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. jest całkowicie bezpieczne dla zdrowia i życia ludzi.

 

 

INWESTYCJA W LICZBACH

kilometry długości

 

gmin objętych
inwestycją

 

sołectw objętych
inwestycją
Wszelkie prawa zastrzeżone PSE Inwestycje S.A. 2017
Projekt i wykonanie strony internetowej - group4.