Szanowni Państwo, 

uprzejmie informujemy, że już 20 paździenika br., na terenie gmin Kozienice i Magnuszew, rozpocznie się budowa linii 400 kV Kozienice - Miłosna. W pierwszej kolejności budowane będą fundamenty pod słupy. 

Wszystkich właścicieli działek położonych w pasie technologicznym linii, odwiedziali przedstawiciele wykonawcy. Podczas tych spotkań informowano o terminach i harmonogramie prac. Z właścicielami podpisywano także protokoły wejścia na nieruchomość. Dodatkowo, do gmin dostarczono plakaty informujące o terminie rozpoczęcia prac, które dystrybuowane były w sołectwach objętych inwestycją.

O dalszych działaniach będziemy Państwa infrormować na bieżąco.  

W ciągu najbliższych kilkunastu dni, planowane jest rozpoczęcie budowy linii 400 kV Kozienice - Miłosna. W związku z tym, pod koniec września br., w ramach działań informacyjnych, Wykonawca wraz z Inwestorem przeprowadzili spotkania z przedstawicielami samorządów wszystkich gmin położonych na trasie linii. Aktualnie, prowadzone są również spotkania informacyjne dla radnych oraz dla sołtysów z miejscowości objętych inwestycją. Podczas wspomnianych spotkań, uczestnicy informowani są m.in. o planowanym przebiegu i harmonogramie prac. Istotnym elementem rozmów jest także kwestia korzystania przez wykonawcę z gminnych dróg. Wykonawca przygotował projekt porozumienia w tej sprawie, który złożono z każdym urzędzie gminy na trasie linii. 

Wykonawca - polska firma Enprom Sp. z o.o., wyspecjalizowana w realizacji podobnych inwestycji, planuje, że w pierwszej kolejności prace rozpoczną się w gminach Magnuszew i Kozienice. O szczegółowym harmonogramie prac budowlano-montażowych, właściciele działek informowani są bezpośrednio przez przedstawicieli wykonawcy, podczas ich osobistych wizyt. W trakcie tych spotkań podpisywane są protokoły wejścia na nieruchomość, w których opisywany jest stan działki przed rozpoczęciem prac. Dokumenty te posłużą w przyszłości do określenia odszkodowania za ewentualne szkody powstałe na działce w trakcie budowy, za które właścicielom przysługują odszkodowania.

Ogłoszenia w sprawie terminów i zakresu prac wysyłane będą także do urzędów gmin oraz do sołtysów. Równolegle znajdą się na stronie internetowej inwestycji. O naszych działaniach będziemy Państwa informować na bieżąco.

W dniach 13-22 września 2021 r. w szkołach podstawowych:

  • ZSiPO w Magnuszewie,
  • Jana Pawła II w Chmielewie,
  • Stefana Czarnieckiego w Rozniszewie,
  • Adama Mickiewicza w Wildze,
  • Batalionów Chłopskich w Siedzowie,
  • Warszawicach,
  • Cypriana Kamila Norwida w Zakręcie,
  • Bohaterskich Lotników Polski w Wiązownie,

pojawiła się Akademia Mocy.

Organizatorem wydarzenia było PSE, które w ramach budowy linii 400 kV Kozienice – Miłosna zaplanowało szereg działań edukacyjnych. Projektem zostały objęte wybrane szkoły zlokalizowane na trasie zaplanowanej inwestycji.

Celem Akademii Mocy było zaznajomienie uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych z takimi pojęciami i zagadnieniami, jak: prąd elektryczny, energia, energetyka, przesył prądu na duże odległości, bezpieczeństwo oraz podzielenie się różnymi ciekawostkami związanymi z prądem. Aby przekazywana wiedza miała jak najbardziej atrakcyjną i nowoczesną formę dla uczniów, zostało przygotowanych wiele widowiskowych eksperymentów. Uczestnicy zajęć mogli m.in. przy użyciu generatora Van De Graffa wytworzyć pioruny, zbadać, czym jest plazma, uruchomić świetlówki bez podłączenia do gniazdka, sprawdzić pobór mocy poszczególnych urządzeń oraz natężenie pola elektromagnetycznego, a w wielkiej klatce Faradaya przekonać się, jak uchronić się przed burzą.

Głównym zadaniem uczniów było doprowadzenie prądu do miasta. W tym celu, na zaprojektowanej specjalnie makiecie, musieli poprowadzić linię wysokich napięć od elektrowni do miasta. Dowiedzieli się dzięki temu, w jaki sposób prąd trafia do ich domów oraz jaką rolę odgrywają w tym linie przesyłowe najwyższych napięć i stacje elektroenergetyczne, m.in. te, które są budowane w okolicy miejsca ich zamieszkania.

Za pomocą specjalnych mierników uczniowie mogli też porównać natężenie pól elektrycznych i magnetycznych wytwarzanych przez sprzęt użytku domowego z tym wytwarzanym przez linie elektryczne. Uczniowie z ciekawością odkryli, że natężenie wytwarzane przez monitor komputerowy jest wyższe niż to, które występuje 50 m od linii najwyższych napięć.

Znając potrzeby i charakterystykę grupy docelowej PSE postawiło na dynamiczną, nowoczesną formę przekazu. Akcję poprowadziły dwie nietypowe postacie: Nikola Tesla i fikcyjna postać -PowerMan. Nikola Tesla, zgodnie ze swoim naukowym usposobieniem, wciągał uczniów w ciekawą dyskusję, aby wspólnie z nimi zrozumieć zachodzące zjawiska. PowerMan natomiast w humorystyczny sposób wprowadzał uczniów w najróżniejsze doświadczenia, których finałem było doprowadzenie prądu elektrycznego do miasta.

Cała akcja przypomniała nam skąd prąd bierze się w naszych gniazdkach oraz jak wiele pracy wkładane jest w to, abyśmy mogli bez przeszkód z niego korzystać w naszych domach. Ponadto pomogła w innowacyjny sposób, wykorzystując nowoczesne metody i techniki utrwalić i przypomnieć uczniom ważne pojęcia z fizyki, biologii i geografii, związane z energią elektryczną i energetyką.

 

 

 

 

W III edycji programu „WzMOCnij swoje otoczenie” nagrodziliśmy 17 wyjątkowych inicjatyw społecznych, których beneficjentami są mieszkańcy gmin z terenów budowy linii 400 kV relacji Kozienice – Miłosna. Na realizację wszystkich projektów przyznamy granty o łącznej wartości ponad 300 tysięcy złotych.

 

Do udziału w programie PSE zaprosiły wszystkie lokalne podmioty, które mają realny wpływ na jakość życia mieszkańców i potrzebują wsparcia w wypełnianiu swojej misji społecznej. Wśród nich znalazły się urzędy gmin, ich jednostki budżetowe oraz lokalne organizacje pozarządowe działające w  10 gminach: Celestynów, Halinów, Karczew, Kozienice, Magnuszew, Otwock, Sobienie-Jeziory, Sulejówek, Wiązowna, Wilga oraz w 4 powiatach: garwolińskim, kozienickim, mińskim i otwockim. Uczestnicy mogli ubiegać się o 20 000 złotych dofinansowania dla swoich pomysłów.

 

Uczestnicy zgłosili aż 59 projektów, spośród których 17 zwyciężyło. Dzięki wsparciu PSE w regionie powstanie m.in. nowy plac zabaw w Kozienicach, historyczno-przyrodnicza ścieżka edukacyjna w Otwocku, zaś w Wiązownie zostanie wytyczony III etap gminnych szlaków rowerowych.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy! Doceniamy Waszą kreatywność i ich ogromne zaangażowanie w pracę na rzecz poprawy jakości życia całej społeczności. Mamy nadzieję, że kolejne edycje programu ponownie będą dla Was impulsem do działania.

Oto zwycięskie projekty:

Beneficjent

Opis zwycięskiego projektu

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Celestynowie

Zakup koncentratorów tlenu,  nowoczesnego autoklawu i narzędzi chirurgicznych do zabiegów kastracji i czipowania

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Podbiel

Zakup sprzętu komputerowego
i narzędzi interaktywnych dla uczniów ze Szkoły Podstawowej w Podbieli

Uczniowski klub sportowy „Halinów Team”

Zorganizowanie bezpłatnej „wypożyczalni” kajaków w Klubie dla mieszkańców gminy Halinów
i uczestników zajęć w klubie i ich rodzin

Gmina Karczew

Budowa sali terapeutyczno-sensorycznej
w przedszkolu nr 3

Gmina Kozienice

Budowa placu zabaw w Kozienicach

LZS Magnuszew

Zakup elektronicznej tablicy wyników
i stadionowej wiaty

Miasto Otwock

Wykonanie i montaż na terenie Miasta Otwocka tablic edukacyjnych o tematyce przyrodniczej
i historycznej

Szkoła Podstawowa nr 4
w Otwocku

Zakup i montaż wirtualnego laboratorium chemicznego

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Warszawicach

Zakup sprzętu do organizacji warsztatów filmowych

Ochotnicza Straż Pożarna
w Sulejówku

Zakup sprzętu ratunkowego i czujników gazu
w celu poprawy bezpieczeństwa podopiecznych Dziennego Domu Pobytu Seniora +

Gminny Ośrodek Kultury
w Wiązownie

Organizacja biegów młodzieżowych
i dziecięcych podczas imprezy 41. Półmaraton Wiązowski

Gminny Ośrodek Kultury
w Wiązownie

Utworzenie III etapu gminnych szlaków rowerowych

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Razem dla gminy Wilga”

Stworzenie pasa zieleni
w centrum Wilgi oraz zakup zewnętrznego urządzenia monitorującego jakość powietrza

Stowarzyszenie Centrum Integracyjno-Animacyjne

Zakup narzędzi interaktywnych  - laptopów, projektora, urządzenia wielofunkcyjnego
i tablicy - wspierających lokalne bezpłatne działania edukacyjno-doradcze

Zespół Szkół nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach

Doposażenie pracowni elektrycznej w stół elektrotechniczny i stanowisko podstaw elektrotechnicznych

Otwockie Towarzystwo Opieki Paliatywnej

Zakup sprzętu w postaci łóżek rehabilitacyjnych
i koncentratorów tlenu dla pacjentów Hospicjum Domowego Empatia z powiatu otwockiego

Rodzinny Dom Dziecka
w Podbieli

Stworzenie ogrodu sensorycznego – placu zabaw na terenie Rodzinnego Domu Dziecka w Podbieli

Film promocyjny poświęcony działalności społecznej Polskich Sieci Elektroenergetycznych - krajowego operatora elektroenergetycznego systemu przesyłowego - realizowanej w ramach ogólnopolskiego programu grantowego "WzMOCnij swoje otoczenie".

Wojewoda Mazowiecki wydał komplet decyzji o ustaleniu lokalizacji linii elektroenergetycznej 400 kV Kozienice-Miłosna. To strategiczna inwestycja, której realizacja jest kluczowa dla zapewnienia niezawodności Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

W styczniu 2021 r. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. otrzymały decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Uzyskanie decyzji lokalizacyjnych to kolejny istotny krok w realizacji projektu. Rozpoczęcie prac budowlanych jest planowane na IV kwartał 2021 r., a ich zakończenie na 2023 r.

Linia wpłynie na poprawę bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej oraz stabilności pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Zapewni ona niezawodność wyprowadzenia mocy z Elektrowni Kozienice, zwiększy zdolności przesyłowe sieci w centralnej i północno-wschodniej części kraju oraz poprawi bezpieczeństwo zasilania aglomeracji warszawskiej. Linia będzie przebiegać przez tereny gmin: Sulejówek, Halinów, Wiązowna, Celestynów, Karczew, Otwock, Sobienie-Jeziory, Wilga, Magnuszew oraz Kozienice. Trasa linia w większości będzie usytuowana w korytarzu istniejącej od lat 70. linii 400 kV Kozienice – Miłosna.

 

 

INWESTYCJA W LICZBACH

kilometry długości

 

gmin objętych
inwestycją

 

sołectw objętych
inwestycją
Wszelkie prawa zastrzeżone PSE Inwestycje S.A. 2017
Projekt i wykonanie strony internetowej - group4.